07 ottobre, 2017

Racconto...4° premio ex equo Ozieri letteratura con traduzione

 Contu in gadduresu-cuzinesu...con traduzione
Una dì malcata

Lu soli, bughendi capu da darettu muddizzosi muntiggi, cun dilicata manu, scurri lu 'elu di la notti ch'anda astrignendisi a pogu, a pogu i lu zelu àmminendisi d'un rusatu elmosu i la tratta di lu càrrulu di lu dì nòu.
A lu sò primma ràggiu svapuleggiani sbrinduli di lintori da li maccioni di chessa, multa, mùcciu e dugna pianta naturali chi, ciubbendisi a lu prufummu di lu mari i la costa a pedi di li muntiggi, impriziusiggia l'aria igniru.
Lu giaddu aggraddatu nant'a li scalini di lu puddaggiu schiddi lu sò "chicchirichi", lu cantu s'àuni a lu sonu allegru di la campana di la gesgia sciddenti la 'ita chi drommi.
Da lu puddaggiu escini li giaddini e piddani a starrazzà in giru, da li casedddi, li femmini anziani, imbuligàti pa' la frina, s'incamminani a la Missa di primmu manzanili.
Mariarosa si scitta. Pà calchi sigundu imbara pusata prighendi Deu spiranzosa poi, posti li pattitti, s'accultiggia a lu balconittu di la sò casedda ch'è i la palti più antiga di lu paesi.
La ciòana si ni teni manna di la casedda undi stà cun lu maritu Pedru e la fiddola Pinuccia. Mancari 'eccia è posta in punta a un cupputtu muntiggiu chi si pesa da lu mari undi solu una linga di tarra l'impidi di stà un'isuledda. E' la casa und'è nata, chi l'ani lassatu lu babbu e la mamma.
Caseddi, carreli strinti e scalini ingiriggiani lu muntiggiu da la palti bassa fin'a la punta, sumiddendilu a un coccoi sulitariu chi s'infrisca la pianta di lu pedi i l'unda.
In dugna balconi, tarrazza o scalinu vi sò pianti grassi, geràni, oltènsi, e alti pasteri fiuriti chi culorani lu muntiggiu tuttu l'annu. A figgiulallu d'allongu pari un guttiggiu di Paradisu scabbulatu da lu pinzellu di Deu.
L'occi di Mariarosa galdìani lu mari chi, da chiss'altura, si cunfundi cù lu zelu. Mancari la cunfusioni 'idi li paranzi chi, commu bucci di nuzi, banzigani in mezu.
In punta di pedi si sfolza di 'idì meddu.
- " Si!... li balchi sò riccuèndi pieni!" briddani di cuntintesa l'occi di la femmina sighendi lu baddu di li gabbiani chi ponin'infattu ingiriendili fistosi.
-" v'arà a 'ulì una bona mez'ora p'arrià a lu poltu a sgarrigà lu pesciu ancora brinchendi!". - Pinsamenta allunghendisi spiranzosa da lu balconittu.
La pìsca è la sola ricchesa di lu paiseddu. A l'attraccu di li balchi i lu poltu v'è subitu lu barattu in dinà o alta roba tra li piscadori e l'intarissati.
Mariarosa, accultiata a la ziminea abbrunca lu fogu pa' fà paltì la fiamma, v'appuggia la tribbita e subra poni la padedda a scaldì l'ea pa' laàssi la fiddola chi ancora drommi e lu maritu a lu furrià da lu poltu.
Da meda dì un 'entu di maistrali folti e frittu aia impidutu l'isciuta in mari.
Li piscadori, imbuligati cun giacconi pisuti, dugna dì erani falati pà 'idì si la furria di lu maistrali aia allintatu li funi di li balchi.
Tristi e scunsulati erani riccuìti e, a lu riparu, aiani acconzu rezi e priparati "nassi" pa' la pisca di l'aligusta..
La ciòana è imprissata, non 'idi l'ora di falà a lu poltu e attuppà Pedru ch'è arriendi cun lu "guzzittu" ch' ha ciammatu "Mariarosa" commu la femmina sòia.
Vò 'idì cun l'occi soi si lu pìscatu è abbundanti comm' ha pinsatu figgiulendi la curona di gabbiani bulà in giru a li balchi e si a Pedru l'arresci di spaccià lu piscatu sòiu a li 'indioli di lu malcatu di zittai in cambiu a dinà e non solu a li pastori e a l'ultulani in cambiu di latti, casciu o ultàglia..
Primma d'iscì isciuta la fiddola.
-" Pinuccia, cor'e mà, è ora di pisatinni. Mamma t'ha appruntatu lu laamanu cun l'ea calda pa' laati, poi nant'a la banca, sutt'a un telu, vi sò la ciccara cù lu latti e accultu lu pani caldu" Dizi stantu chi li carizza la cara
-"La mè fiddola smunza e laati, eu falu lestra a lu poltu da babbu, pa' piddanni capu di cummenti è andata la pisca, poi chi furriggiu t'aggiutu a priparati p'andà a la scola...ah!!! attinzion' a lu fogu...stà allongu!!"-
-" Non sogu più una steddita!" Rispondi la fiddola, mancari ancora insunnulita, affiagnendisi a la mamma
- Mamma li piscadori sò arriendi?-
Mariarosa surridendi fazi di "si" cù lu capu.
-" aràni fattu una bona piscata?"-
- " Fiddola cara pàsiga!" Surridi la femmina -"pari chi Deu aggia ascultatu li nostri
prighieri !"
Pinuccia briddendi di cuntintesa -" tandu noi puru arèmmu li dinà pa' cumparà la fotografia!?!"-
- da chi torru ti l'araggiu a dì più a siguru!"-
Mariarosa abbrazza la fiddola e v'esci di casa.
P'arria primma fala currendi da li scalini.
Mancari l'ora chizzuliana in meda casi v'è la gianna abalta. Misari tendi còani, accantu, accantu, la poaltai ammuntunata ind' una sola càmmara. Li chi stani meddu, ani lu polcu in drentu la casa e l'asinu liatu fora.
La femmina, passendi lestra, saluta dugna gianna abalta ch'intoppa-" bongiornu zia Marì!"- e da drentu una bozi rispondi " bongiornu Mariarò!"
E cussì finamenti a ignò i la piazzola da undi dirrammani a fulca dui cammini.
In d'unu intoppa li massai in groppa all'asinu ch'andani pa' zappà lu pani in mezu a li chèvi rui e tosti di la tarra i li muntiggeddi, l'altu cumpri a lu poltu.
Curri, currendi Mariarosa arrìa e insembi a l'alti femmini, mudderi e mammi, aspetta l'attraccu di li paranzi.
L'occi zilcani una risposta sigura nant'a la cara di l'ommini, sulcata da lu frittu , da lu salinu e da lu straccuggini di la notti a l'ampedi.
Li balchi attraccani una infattu a l'alta, accultu commu sureddi. Li piscadori falani lestri li cascetti pieni di pèsciu.
Mariarosa 'idi Pedru già ingiriatu da li 'indioli di la zittai chi sò paghendi cù li dinà.
La femmina s'accosta - " t'aspettu a casa"- surridi punendi in mustra li denti bianchi chi briddani a lu soli.
Lestra furriggia.
I la piazzetta intoppa la mastra di la fiddola. Una signora di Sassari chi stà, cù li sò tre fiddoli, in casa in affittu palchì, pà pudè viaggià, non v'ha mezi chi cunfrontani cun l'orariu di la scola.
Dugna manzana mastra Antonietta, posti in fila unu infattu a l'altu li fiddoli, anda a la scola chi pari una "zozza" cù li puddigghini
Saluta in modu gentili e ha un faetu pa' tutti e tutti la 'oni bè.
Oggi sò beddi 'istuti, la mastra ha un cappeddu nou.
-" ohia! la fotografia!!!" s'ammenta a l'impruisu Mariarosa salutendi
-" Oggi e propriu una dì malcata pusitia!" - pinsamenta cun alligria allunghendi lu passu p'arrià lestra a casa.
Pusati nant'a li scalini vi sò li femmini fendi canistreddi. Ciarra, ciarrendi intrizzani cun abilitai fili di palmanana cun fili di tarabùzzu chi fissani cun punti d'aghi dugna scera e calitai. Sighendi tratti di l'antiga mimmòria approntani canestri dugna mannura chi poltani, in groppa all'asini, a l'alti paesi pà 'indilli assigurendi cussì un'alta intrata a la fimilia.
Mariarosa arrìa a la casedda, Pinuccia l'è già aspittendi 'istuta.
Cun d' un brincu è in bràzzu a la mamma.
" E tandu mamma?" dummanda spiranzosa
" La me senda la fotografia è sigura ma... arèmmu a cumparà puru li botti noi!"- Rispundi la femmina brinchendi cun la fiddola in bràzzu
-" Chi beddu, grazia mamma!...abali aggiutami a priparammi non 'igu l'ora d'arrià a la scola e dì a la mastra di signammi pa' cumparà la fotografia!"
La mamma 'esti lu panneddu nant'a lu misaru 'istirettu di la stedda, poi la pìttina cun due trìzzi chi ciudi cun nastrini bianchi.
La stedda si spiccia i la pittiniera 'eccia ch'era di la minnanna.
E' briddendi di cuntintesa. -" A me non mi brea di siguru la mastra !"- dizi ammintendi l'avviltimenti:
- " dummani arrea da Sassari un fotografu, steddi mei!...vi raccummandu , diti a mamma ch'eddi di stà beddi laati, pittinati e uldinati e ...'initi tutti!...amminteddi chi la fotografia costa dui cintèsimi, si l'eddi l'arriggheddi dummani mattessi si non l'eddi, pal ca la vò, assentu lu nommu e ha chindizi dì di tempu pà pultà li dinà"
Andendi a la scola Pinuccia -" mamma...oggi è tuttu cussì beddu!...lu soli è briddendi, a scola 'eni lu fotografu Pa' fammi la primma fofografia di la 'ita mea, cù li mè cumpagni, la mastra e poi...babbu è fendi li dinà da lu piscatu..m'eddi di cumparà li botti noi.!!"
La stedda cammina brinchendi pa' la cuntintesa !"-
La mamma emmuziunata li strigni la manu.
Intrati li steddi a la scola Mariarosa s'intratteni cun l'alti mammi. Candu arrìa lu fotografo si spostani in un cùzu pa' figgiulà chena distulbà.
La mastra v' esci a fora cun li steddi, l'aconza li pili e li 'istiri commu pò zilchendi di cuà li segni di la poaltai. Adananzi, pusati a tarra cun l'anchi ingruzziati, pa' cuà li pedi sculzi, poni li steddi più bassi, in pedi darettu li steddi cun lu panneddu e, andendi a scalà, in fundu li steddi più manni e ripitenti.
Pinuccia, i la primma fila a l'ampedi, figgiula lu fotografu chi appronta la macchina.
Li minuti passani e l'isteddi sò ficuti in posa.
Appruntata la macchina l'ommu postu lu capu sutt'a un telu, dà oldini pa' pusiziunalli bè.
-" stringniti pogu, pogu la primma fila!"..."Chissi di la telza...!"-
Li sposta più adananzi o un pogu più a daretu e dugna 'olta chi poni lu capu sutt'a lu telu v'è calche cosa chi non l'anda bè
Finzamenti si dizidi
"- semmu pronti? abali non vi muiti!" Li steddi sò felmi da un qualtu d'ora e più.
Sò pronti ma...stracchi.
S'intendi ancora la bozi di lu fotografu -" ambareti..ancora un mammentu... eh...pronti !?!?"
Antoneddu un compagneddu , i la fila darettu a Pinuccia, pogu cunvintu chi sia la 'olta bona dà un pizzigu in fundu a la schina di la stedda, idda pronta si gira pa' dalli una sguitata.
In chissu mamentu si 'idi la fiammata di lu scattu.
Li mammi battini li mani. Nisciunu s'avvidi di "l'incidenti".
Candu arriani li fotografii, la mastra, dananzi a tutti li cumpagni, bria li dui stedditi, E' meda attidiata palchì ani arruinatu la fotografia e tuttu lu trabaddu di punì e tinì sussigati caranta steddi. Pa' un tempareddu Pinuccia ammùsciata cun Antoneddu, mancu lu figgiola in cara.
Passani l'anni. La fotografia s'è ingrugita
Pinuccia e Antoneddu sò pusati i lu spiazzu accultu a la casa, c'ani fatu cun sacrifizi, in d'un muntiggeddu a occi a lu paiseddu nant'a un cupputu muntiggiu chi si pesa da lu mari.
Abali, ingiriaddi da fiddoli e nipoti sò ripitendi, ancora una 'olta, lu contu di chissa dì chi l'aarìa signatu e aunitu lu distinu pa' sempri.
di

Maria Antonietta Sechi
TRADUZIONE

Traduzione racconto " Un giorno segnato"

Il sole, sorgendo da dietro morbide colline, rimuove con mano delicata il velo della notte che lentamente va astringendosi nel cielo che si ammanta d'un tenero rosato lungo il percorso del carro con il nuovo giorno.
Al suo primo raggio evaporano gocce di brina dalle macchie di lentisco, mirto, cisto e da ogni pianta che nasce spontanea che, incontrandosi con il profumo del mare lungo la costa da basso alle colline, impreziosisce l'aria intorno.
Il gallo appollaiato sugli scalini del pollaio squilla il suo "chicchiricchì, il canto si unisce al suono allegro della campana della chiesa svegliando la vita addormentata.
Escono le galline dal pollaio e cominciano a razzolare attorno, dalle casette le donne anziane, avvolte nel mantello per proteggersi dalla rugiada del mattino, vanno alla prima Messa
Mariarosa si sveglia. Per alcuni secondi rimane seduta a pregare Dio colma di speranza, poi calzate le pantofole, s'avvicina alla finestrella della sua casetta nella parte antica del paesello. La giovane è orgogliosa d'abitare in quella casetta con il marito Pietro e la figlia Pinuccia. Anche se vecchia è sistemata sulla punta di una tondeggiante collina che si erge dal mare dove solamente una striscia di terra le impedisce d'essere un'isoletta. E' la casa dov'è nata, che ha ereditato dai genitori.
Casette, stradine strette e gradini circondano la collina, dalla parte bassa fino alla punta rendendola simile ad un lumacone solitario che si rinfresca la pianta del piede sull'onda.
In ogni finestra, terrazza o scalino vi sono vasi con piante grasse, gerani e ortensie e altri fiori che colorano la collina tutto l'anno. A guardarla da lontano sembra una goccia di Paradiso sfuggita dal pennello di Dio.
Gli occhi di Mariarosa guardano il mare che, da quell'altezza, si confonde con il cielo. Nonostante la confusione riconosce i pescherecci che, come gusci di noce, si cullano nel mezzo.
Sollevata sulla punta dei piedi si sforza di vedere meglio.
-"Si...le barche stanno rientrando cariche!"- brillano di gioia gli occhi della donna osservando la danza dei gabbiani che le seguono volteggiando attorno festanti.
-" Ci vorrà un'abbondante mezz'ora perchè arrivino al porto per scaricare il pesce fresco.!"-
Pensa allontanandosi, colma di speranza, dalla finestrella.
La pesca è l'unica risorsa del paesello. All'attracco delle barche nel porto avviene immediatamente il baratto, in denaro o altra merce, tra i pescatori e gli interessati allo scambio.
Mariarosa, avvicinatasi al caminetto, soffia sulla brace per accendere il fuoco, vi appoggia il trippiede e sopra mette la pentola per scaldare l'acqua per lavarsi la figlia, che ancora dorme, e il marito quando rientrerà dal porto.
Da diversi giorni un forte e freddo vento di maestrale aveva impedito l'uscita in mare.
I pescatori, coperti con pesanti giacche, ogni giorno, vi si erano recati per controllare se la furia del vento aveva allentato il cordame che teneva legate le barche. Tristi e sconsolati erano rientrati e, al riparo, si erano impegnati ad aggiustare le reti e a preparare le nasse per la pesca dell'aragosta.
La giovane ha fretta, non vede l'ora di arrivare al porto per incontrare Pietro che sta rientrando con il suo"gozzetto" battezzato "Mariarosa" come la sua donna. Vuol vedere con i propri occhi se la pesca è stata veramente abbondante come ha capito osservando la corona di gabbiani volare attorno alle barche e se Pietro riuscirà a vendere il suo pescato ai pescivendoli venuti dal mercato della città in cambio di soldi e non solamente ai pastori e agli ortolani in cambio di latte, formaggio o frutti dell'orto.
Prima d'uscire sveglia la figliola - " Pinuccia, cuore di mamma, è ora che ti svegli. Mamma ha preparato il lavamano con l'acqua calda per lavarti, poi sul tavolo , coperta da un telo,vi sono la chicchera del latte con accanto il pane ancora caldi!" Dice, mentre, le accarezza il volto.
-" Figlia mia fai colazione e lavati, io scendo velocemente al porto da babbo, voglio capire com'è andata la pesca, poi, quando rientrerò ti aiuterò a prepararti per andare a scuola...ah! stai attenta al fuoco ...stanne lontana!"-
-" Non sono più una bambina!" Risponde la figlia, nonostante ancora insonnolita, stringendosi alla mamma.
-" Mamma stanno arrivando i pescatori?!"-
Mariarosa sorridendo accenna un "si" con la testa.
-" Avranno pescato in abbondanza?!"
-" Figlia cara stai serena!" Sorride la donna - " ho l'impressione che Dio abbia ascoltato le nostre preghiere!"
Pinuccia gioiosa-" Allora anche noi avremo i soldi per comprare la fotografia?!?"-
-" Quando rientrerò ti saprò dire con certezza!"-
Abbracciata la figlia, Mariarosa esce di casa.
Per arrivare prima scende di corsa dagli scalini.
Nonostante sia ancora presto, in molte case la porta è aperta. Misere tende nascondono, come possono, la povertà ammucchiata in una sola camera. I meno poveri tengono il maiale dentro la casa e l'asino legato fuori.
La donna, passando velocemente, saluta ogni porta aperta che incontra - " Buongiorno zia Marì!"
dall'interno una voce risponde - " Buongiorno Mariarò!"-
Così fino alla parte bassa del paese, nella piazzola da dove si biforcano due stradine. In una incontra i contadini seduti sull'asino che vanno a guadagnarsi il pane zappando tra le zolle rossicce e dure della terra collinosa, l'altra strada giunge al porto.
Mariarosa arriva e insieme ad altre donne , mogli, madri, attende l'attracco dei pescherecci.
Gli sguardi cercano una risposta positiva sul volto dei loro uomini solcati dal freddo, dal salino e dalla stanchezza della nottata trascorsa in piedi.
Le barche attraccano una appresso all'altra, vicine come sorelle. I pescatori , in fretta, scaricano le cassette dove abbonda il pesce.
Mariarosa vede Pietro già attorniato dai pescivendoli della città che lo pagano con i soldi.
La donna si avvicina -" Ti aspetto a casa!"- sorride mettendo in mostra i denti bianchi che brillano al sole.
Frettolosa ritorna indietro.
Nella piazzetta incontra la maestra della figlia. Una signora di Sassari che, con i suoi tre figli, abita in una casa in affitto perchè non vi sono mezzi pubblici i cui orari coincidano con quelli della scuola.
Ogni mattina maestra Antonietta, sistemati in fila uno dietro l'altro i figli, si reca alla scuola come una chioccia con i suoi pulcini.
Saluta con gentilezza e scambia una parola con tutti e tutti le vogliono bene.
Oggi sono ben vestiti, la maestra ha un cappellino nuovo.
-" ohia! la fotografia!" Ricorda improvvisamente Mariarosa nel salutarla.
-" Oggi è proprio un giorno con il segno positivo!"- Pensa allegramente allungando il passo per arrivare in fretta a casa.
Sedute sui gradini incontra le donne che fanno cestini. Chiacchierando intrecciano abilmente fili di palma nana e rametti di asfodelo che fissano con punti di aghi di ogni forma e qualità.
Seguendo tracce di disegni degli anziani preparano cesti di differenti grandezze che porteranno, sulla groppa dell'asino, a vendere negli altri paesi assicurando così un'altra entrata economica alla famiglia.
Mariarosa arriva alla sua casetta. Pinuccia la sta aspettando già vestita.
Con un salto è tra le braccia della mamma,
-" Allora mamma ?" Chiede speranzosa.
-" Tesoro mio, la fotografia è garantita ma...riusciremo a comprare anche le scarpe nuove!"- Risponde la donna saltellando con la figlia tra le braccia.
-" Che bello, grazie mamma!...adesso dammi una mano per prepararmi, non vedo l'ora di arrivare a scuola per dire alla maestra di segnarmi tra quelli che compreranno la fotografia!"-
La mamma sistema il grembiule sul modesto vestitino della figlia, poi la pettina facendole due treccine che ferma con dei nastrini bianchi.
La bambina guardandosi nello specchio della vecchia pettiniera della nonna, brilla di felicità.
-" Sicuramente, la maestra non avrà da rimproverarmi !" Dice, ricordando le avvertenze
-" Domani verrà da Sassari un fotografo, bambini miei!...vi raccomando, dite a mamma che dovete venire ben lavati, pettinati e...venite tutti!..Ricordate che la fotografia costa tre centesimi, chi li ha li porti domani stesso, se non li avete e desidera la fotografia mi dice il nome e dopo avrà quindici giorni di tempo per consegnare i soldi!"-
Sulla strada che porta alla scuola, Pinuccia -" Mamma, oggi è tutto così bello!.il sole brilla, a scuola viene il fotografo per farmi la prima fotografia della mia vita insieme ai miei compagni, alla maestra e poi...babbo sta guadagnando soldi dalla vendita dei pesci..mi comprerete le scarpe nuove...non lo scorderò mai!!"-
La bambina cammina saltellando per la gioia.
La madre, emozionata, le stringe la mano.
Entrati i bambini a scuola Mariarosa si intrattiene con le altre mamme. Quando arriva il fotografo si spostano in un angolo per non disturbare.
La maestra esce con gli alunni, sistema loro i capelli ed i vestiti come può, cercando di nascondere le tracce della povertà. Sul davanti, seduti per terra con le gambe incrociate, per nascondere i piedi scalzi, sistema i bambini meno alti, dietro in piedi sistema la riga dei bambini con il grembiule e, andando a scalare fino all'ultima riga, gli alunni più alti ed i ripetenti.
Pinuccia è nella prima riga dei bambini in piedi, osserva il fotografo che prepara l'attrezzatura.
Passano i minuti ed i bambini sono immobili in posa.
Quando è tutto a posto, il fotografo sistemata la testa sotto un telo, inizia a dare ordini perchè le file assumano una posizione ottimale per lo scatto.
- " Stringetevi un pò quelli della prima fila!"-
-" Quelli della terza...!"-
Continua a spostarli più avanti, un pochino indietro ed ogni volta che rimette la testa sotto il telo vi è sempre qualcosa che non gli va bene.
Finalmente è deciso
-" Siamo pronti?...ora non muovetevi"- I bambino sono immobili ma stanchi.
Si sente ancora la voce del fotografo -" Ancora un attimo..fermi..eh..pronti?!?"-
Antonello, un compagnetto nella fila dietro Pinuccia , poco convinto che sia la volta buona dà un pizzico sul fondo schiena della bambina, lei prontamente si volta per ricambiarlo con una gomitata.
In quel momento si vede la fiamma dello scatto.
Le mamme applaudono. Nessuno si è accorto dell'incidente.
Quando arrivano le fotografie, la maestra, davanti tutti i compagni, sgrida i due bambini. E' molto arrabbiata perchè hanno rovinato la fotografia e insieme tutto il lavoro di sistemare e tenere in posa quaranta bambini . Per un bel pò di tempo Pinuccia offesa con Antonello non gli rivolge nemmeno lo sguardo.
Passano gli anni. La fotografia si è ingiallita.
Pinuccia e Antonello sono seduti nello spiazzo davanti la loro casa, costruita con tanti sacrifici in cima ad una collinetta di fronte al paese sulla tondeggiante collina che si erge dal mare.
Ora, attorniati da figli e nipoti ripetono ancora una volta il racconto di quella giornata che avrebbe segnato e unito per sempre la loro vita.3 commenti:

Enrico zio ha detto...

CONGRATULAZIONI VIVISSIME!
DI solito prima leggo la versione in vernacolo poi con la traduzione colmo le frasi che non avevo capito bene.
Felice domenica, un abbraccio
enrico

maria antonietta Sechi ha detto...

grazie
per la gentile attenzione e costanza!!!
mietta

Anonimo ha detto...

I was recommended this website by my cousin. I'm not sure whether this post is written by him as
no one else know such detailed about my problem. You are amazing!
Thanks!